အဖြဲ ့ဝင္ခဲ့ဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္

Monday, October 22, 2012

ဝင္းဒိုးတင္ျပီလိုအပ္တဲ software

                           


                             ဝင္းဒိုင္းတင္ျပီး လိုအပ္တဲ့        software  ေတြကိုလြယ္ကူစြာရေစရန္ဆႏၵျ့ပ
                               လွ်က္တင္ေပးလိုပါတယ္  
                                                                                                                                                           
                          လိုအပ္တဲ့သူေတြ ေအာက္မွာ  Link  ေပးထားပါတယ္   အဲဒီမွာ အမွတ္ေပးျပီး
                                    Get installer   ကိုနိပ္ေပး လိုက္ရင္ရပါတယ္ 
                                                          ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ..
                                       Link   ...    http://ninite.com/        (or)
                                       
                                                       http://filehippo.com/    

 

0 comments:

Post a Comment

အဆင္မေျပရင္ comment ေလးေရးခဲပါအုန္း